درباره ما

about-us

درباره انار تک

گروه برنامه نویسی انار تک یکی از تخصصی ترین تیم های طراحی سایت و اپلیکیشن در مشهد میباشد که خدمات طراحی وب سایت و اپلیکیشن موبایل ، بهینه سازی سایت و بازاریابی اینترنتی را همگام با تکنولوژی روز دنیا ارائه می نماید. 
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﺟﻮان و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮاي ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴــﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ گروه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺎ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن در راﺳﺘﺎي ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دراز ﻣﺪت تیم در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﯿﻢ ﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎلای ﺧﻮد و ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ACM ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻮﻧﺪ. 
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺸﻤﯿﻦ شرکت در ﺣﻮزه استفاده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ Asp.Net Core ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ مایکروسافت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و از ﺳﺮﻋﺖ بی ﻧﻈﯿﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

چرا انار تک ؟

about-us-anartec
 1. تحلیل کامل پروژه شما و مشاوره دادن در خصوص امکانات

  تحلیل کامل و مشاوره در خصوص انتخاب امکانات مورد نیاز برای وب سایت و اپلیکیشن

 2. کمک در نام گذاری صحیح برای کسب و کار شما

  انتخاب نام مناسب برای برند شما (در صورت انتخاب نکردن نام مناسب)

 3. برگزاری جلسه آموزشی

  بعد از اتمام پروژه سایت یا اپلیکیشن ما یک جلسه آموزشی برای شما فراهم میکنیم تا شما بتوانید به راحتی از امکانات سایت یا اپلیکیشن خود کار کنید.

 4. پشتیبانی 24 ساعته در مدت مشخص شده

  پس از آموزش های داده شده توسط ما، هرگونه ایراد فنی در سایت یا اپلیکیشن شما مشاهده گردد توسط تیم پشتیبانی انار تک رفع خواهد شد.

زبان های برنامه نویسی در انار تک

c sharp

برای برنامه نویسی سمت Backend سایت مورد استفاده قرار میگیرد.

java

برای برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایل مورد استفاده قرار میگیرد.

html

برای ساخت و پیمایش قالب سایت مورد استفاده قرار میگیرد.

css

برای اسلایدهی و زیبا سازی قالب سایت مورد استفاده قرار میگیرد

java script

برای پویا سازی قالب سایت و ارتباط با سرور مورد استفاده قرار میگیرد.

asp.net core

بروزترین تکنولوژی ارائه شده مایکروسافت برای برنامه نویسی سمت Backend

xamarin forms

برای برنامه نویسی همزمان اپلیکیشن های اندروید و ios استفاده میشود.

sql

برای طراحی ، پیاده سازی و نگهداری اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد.

angular

فریم ورک محبوب و پرکاربرد برای طراحی سایت های تک صفحه ای

jquery

فریم ورک محبوب و پرکاربرد برای پویا سازی قالب سایت

vue.js

فریم ورک محبوب و پرکاربرد برای پویا سازی و زیبا سازی قالب سایت

bootstrap

فریم ورک محبوب و پرکاربرد برای طراحی قالب های واکنش گرا